Novetats diàries en legislació, jurisprudencia i doctrina…., pot descarregar la nostra

Circular diària 08.11.2023_ETLADDIENS

Al Mini Butlletí Fiscal de 8 de novembre de 2023:

Butlletins oficials
CATALUNYA. PISOS TURISTICS.
DECRET LLEI 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic de les habitatges d'ús turístic.
ARABA. ACTIVITATS PRIORITARIS DE MECENATGE.
Decret foral 46/2023, del Consell de Govern Foral de 31 d'octubre. Aprovar la relació d'activitats o programes prioritaris de mecenatge en l'àmbit de les finalitats d'interès general per al 2023, d'acord amb la Norma Foral 35/2021, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i incentius fiscals al mecenatge
 
Sentència d'interès
IS. RÈGIM DE NEUTRALITAT FISCAL.
La no-comunicació a l'Administració tributària comporta una sanció, però no la no-aplicació del règim. Les operacions de reorganització empresarial s'apliquen per defecte el règim de neutralitat llevat que s'hi renunciï.
 
Actualitat TC
IMPOST GRANS FORTUNES.
El Ple del Tribunal Constitucional desestima el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel govern de la comunitat de Madrid contra l'impost sobre grans fortunes.