Novetats diàries en legislación, jurisprudencia i doctrina…., pot descarregar nostra

Circular diaria 31.03.2023_ETL_ADDIENS

Al Mini Butlletí Fiscal de 31 de març de 2023

Butlletins Oficials

BOE núm 77 de 31.03.2023

MODEL 490

Ordre HEP/307/2023, de 28 de març, per la que es modifica l’Ordre HAC/590/2021 de 9 de juny, per la que s’aprova el model 490 “d’Autoliquidació de l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals” i es determina la manera i procediment per la seva presentació.

MODEL 640

Ordre HFP/308/2023, de 28 de març, per la que es modifica l’Ordre HAC/510/2021, de 26 de maig, per la que s’aprova el model 604 “Impost sobre les Transaccions Financeres. Autoliquidació” i es determinen la manera i procediment per la seva presentació.

Model 792

Ordre HFP/308/2023, de 28 de març, per la que s’aproven el model 792, “Autoliquidació de l’aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i per els prestadors del serveis de intercanvi de vídeos a través d’una plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una  Comunitat Autònoma, i el model 793, “Pagaments a compte de l’aportació a realitzat pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una Comunitat Autònoma”, i s’estableixen les condicions i el procediment per la seva presentació.

MODEL IRPF e IP 2022

Ordre HFP/310/2023, DE 28 de març, per la que s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni, exercici 2022, es determinen el lloc, manera i terminis de presentació dels mateixos, s’estableixen el procediment de obtenció, modificació, confirmació i presentació del l’esborrany de declaració de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques, i es determinen les condicions general i el procediment per la presentació dels dos per mitjans electrònics.

LIMIT AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS

Ordre HFP/311/2023 de 28 de març, per la que s’eleva el límit exempt de la obligació d’aportar garantia a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 50.000 euros.

MODEL 202

Ordre HFP/312/2023, de 28 de març, per la que es modifica l’Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, per la que s’aprova el model 202 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a Establiments permanents i entitat en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presencia en territori espanyol, i el model 222 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre Societats en règim de consolidació fiscal i s’estableixen les condicions generals i el procediment per la seva presentació electrònica, i l’Ordre EHA/1658/2009, de 12 de juny, per la que s’estableixen el procediment i les condicions per la domiciliació del pagament de determinades deutes a través de comptes obertes a les Entitats de crèdit que presten el servei de col·laboració a la gestió recordatòria de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (mod. 309).

Actualitat de la wev AEAT

ARTISTES I ESPORTISTES

L’AEAT publica una nota sobre la la “Tributació d’artistes i esportistes no residents”

Es comuniquen determinades pautes per a facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries vinculades a les actuacions d’artistes i esportistes no residents en territori espanyol, amb l’objectiu de reduir la litigiositat en aquest tema.

Congrés dels Diputats

El Congrés aprova una proposició no de llei per a impedir la deslocalització d’empreses.

EH BILDU treu endavant una esmena per que les empreses que deslocalitzin retornin els fons públics.

IVA. IEE

El Congrés remet al Senat la transposició de sis directives europees en matèria tributària, accessibilitat, migració, digitalització, impostos especials i begudes alcohòliques i la modificació de la llei sobre responsabilitat civil per danys nuclears.

Consultes e-tributs

Es publiquen 15 noves consultes a la web de e-tributs.

Ressaltem dues:

PARTICIPACIONS EMPRESA. 

Consulta núm. 271/21, de 23 de maig de 2022

La titular d’una oficina de farmàcia, major de 65 anys, vol donar el 50% i vendre l’altre 50%, als seus dos fills, també farmacèutics. Amb posterioritat, la donant adquirirà una nova farmàcia. Aplicació de la reducció del 95% per la donació de participacions.

HABITATGE.

Consulta núm. 322/21, de 23 de maig de 2022

Reducció del 95 % en la donació d’habitatge: l’habitatge és propietat de quatre persones. La filla d’una d’elles adquirirà el 25 % de l’habitatge per donació del seu pare i, en el mateix acte, comprarà l’altre 75 % a la resta de copropietaris.