Novedades diarias en legislación, jurisprudencia y doctrina: …, puede descargar nuestra

Circular diaria 4.01.2024_ETL_ADDIENS

Al Mini Butlletí Fiscal de 4 de gener de 2023 :

Butlletins Oficials

Biscaia

Model430. ORDRE FORAL 694/2023, de 18 de desembre, de la diputada foral d’Hisenda i Finances, per la que es modifiquen : l’Ordre Foral 230/2021, de 3 de de febrer, del diputat foral d’Hisenda i Finances, per la que s’aprova el model 430 d’autoliquidació de l’Impost sobre Primes d’Assegurances, l’Ordre Foral del diputat foral de Hisenda i Finances 2136/2016, de 5 de desembre per la que s’aprova el model 188 de resum anual de retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents, corresponent a Establiments permanents, en relació amb les rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d’operacions de capitalització i de contractes d’assegurances de vida o invalidesa; l’Ordre Foral del diputat foral d’Hisenda i Finances 2997/2007, de 30 de novembre, per la que s’aproven els models 187, 188, 193 normal i simplificat, 194, 196 i 198, i l’Ordre Forals del diputat foral d’Hisenda i Finances 2282/2016, de 23 de desembre, per la que s’aprova el model 198 de declaració anual d’operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris.

Monogràfic

Estratègies de les diferents CCAA per a compensar « l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes » (ITSGF).

Actualitat ATC

Publicada la Instrucció per a la comprovació dels valors dels bens immobles per al 2024.