Novetats diàries en legislación, jurisprudencia i doctrina…., pot descarregar nostra

Circular diaria 4.04.2023_ETL_ADDIENS

Al Mini Butlletí Fiscal de 4 d’abril de 2023 :

Butlletins Oficials

BOE núm 80 de 04.04.2023

CONVENI ECONÒMIC AMB NAVARRA. Llei 8/2023 de 3 d’abril, per la que es modifica la Llei 28/1990, de 26 de desembre, per la que s’aprova el Conveni Econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra.

CONVENI ECONÒMIC PAIS BASC. Llei 9/2023, de 3 d’abril, per la que es modifica la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la que s’aprova el Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc.

QUOTA PAIS BASC. Llei 10/2023, de 3 d’abril per la que s’aprova la metodologia de senyalament de la quota del País Basc per el quinquenni 2022-2026.

BON núm 67 de 04.04.2023

NAVARRA. MODELS IRPF. E.IP. ORDRE FORAL 23/2023, de 23 de març , de la consellera d’Economia i Hisenda, per la que s’aproven els models d’autoliquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponents al període impositiu 2022, es dicten normes per la seva presentació i ingrés i es determinen les condiciones i procediment per la seva presentació per Mitjans electrònics.

BOB núm. 66 de 04.04.2023

BISCAIA MODEL IRPF e IP. ORDRE FORAL 113/2023, de 28 de març, del diputat foral d’Hisenda i Finances, per la que es regula la presentació de les declaracions de l’Impost sobre el Patrimoni corresponents al període impositiu 2022 i s’estableixen els terminis d’ingrés de la deute tributària resultant.

BISCAIA MODEL 222. ORDRE FORAL 122/2023, de 31 de març del diputat foral d’Hisenda i Finances, per la que es modifica l’Ordre Foral 1554/2018, de 25 de setembre, per la que s’aprova el model 222 de pagament fraccionat a compte de l’Impost sobre Societats. Règim de consolidació fiscal.

Deduccions autonòmiques IRPD e IP

Enumeració de deduccions

ANDALUSIA

CANARIES

CANTABRIA

CATALUNYA

ILLES BALEARS

GALICIA

VALENCIA

MADRID