Novetats diàries en legislació, jurisprudencia i doctrina…., pot descarregar la nostra

Circular diaria 9.10.2023_ETLADDIENS

Al Mini Butlletí Fiscal de 9 d’octubre de 2023 :

Consultes DGT

ITPAJD. IIVTNU. A una liquidació de guanys, l’adjudicació a un dels cònjuges de l’habitatge amb dos garatges, un annex i altra finca registral independent, suposa un excés d’adjudicació subjecte a TPO e IIVTNU donat la que plaça de garatge registral independent es podria haver adjudicat a l’altre cònjuge.

Resolució del TEAC

PROCEDIENT DE COMPROVACIÓ LIMITADA. Ampliació de l’abast de les actuacions a la proposta de liquidació. STS de 3 de maig de 2022 (Rec. Casació nº 5101-2020).

Sentència d’interès

PROCEDIMENT. Tres sentències del TS estableixen que, encara que caducitat esdevé pel simple transcurs del termini legalment establert, per tant, amb independència de que existeixi una declaració de caducitat, l’Administració Tributària està obligada a declarar la caducitat de manera expressa, transcorregut el termini màxim legal per a notificar la corresponent liquidació en el procediment de gestió tributària iniciat per declaració. Sense declaració expressa de caducitat d’un procediment de gestió tributària iniciat mitjançant declaració, relatiu a un determinat concepte tributari (obligació tributària o element de la obligació tributària) i període impositiu, no és possible iniciar un ulterior procediment d’inspecció respecte d’aquest concepte tributari (obligació tributària o element de la obligació tributària) i període impositiu. Tampoc cal incorporar en aquell nou procediment els documents i elements de prova obtinguts en el procediment caducat.

Sentència del TSJUE

IVA. Els regals concedits per subscriure’s a publicacions periòdiques són, a efecte d’IVA, una prestació accessòria a la prestació principal i no s’ha de considerar una transmissió de bens a títol gratuït.