Novetats diàries en legislació, jurisprudència i doctrina: …, pot descarregar la nostra

Circular diaria 19.01.2021_ETL_ADDIENS

Al Mini Butlletí:

Butlletins oficials
BOE 2020.01.19. núm 16: NOU MODEL DE GESTIÓ INFORMÀTICA. Resolució de 13 de gener de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, per la qual es dicten instruccions per a la implantació d'un nou model de gestió informàtica en els tribunals economicoadministratius i en la Direcció general de Tributs amb la col·laboració de la agència Estatal d'Administració Tributària i es regulen vies estables de col·laboració en matèria d'intercanvi d'informació.
BOCG 2020.01.15. núm 33-2: CONGRÉS DELS DIPUTATS. FRAU FISCAL. 
Projecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la 
Directiva (UE) 2016/1164, de el Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s'estableixen normes
contra les pràctiques d'elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament de l'mercat
interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació de el joc.
(121/000033). Esmenes i índex d'esmenes a l'articulat
Consultes de la DGT: IRPF. La consultante ha adquirit una oficina de farmàcia integrada bàsicament
per un local i el fons de comerç. En l'adquisició s'ha incorregut en una sèrie de despeses com ara
 notari, registre, gestoria, taxacions o despeses d'intermediació. Consulta el tractament d'aquestes
 despeses.
Consultes de la DGT: IRPF. Un pare va vendre a la seva filla una oficina de farmàcia, el preu es va
establir que anava a percebre a terminis, optant per declarar el guany patrimonial generat d'acord
amb el criteri d'imputació d'operacions a terminis o amb preu ajornat. Atès que l'esmentat preu 
va ser molt elevat, i davant les dificultats financeres per fer front a aquest, s'està intentant 
arribar a un acord per a la seva rebaixa. Efectes de l'esmentat descompte en el guany patrimonial 
que ha de seguir imputant el pare i en el valor d'adquisició de el fons de comerç de la filla.
Sentència de TS d'interès: ITPyAJD. VALOR DE TAXACIÓ HIPOTECÀRIA. En la venda d'un immoble 
l'Administració no pot utilitzar el valor de taxació hipotecari per regularitzar la base imposable 
de l'TPO.