Novetats diàries en legislació, jurisprudència i doctrina: …, pot descarregar la nostra

Circular diaria 4.12.2020_ETL_ADDIENS

En el Mini Butlletí d’avui :

Butlletins oficials

BOE 04.12.2020 núm. 317 : MODEL 233. PRESENTACIÓ DECLARACIONS. LLIBRES IRPF CANÀRIES. Ordre HAC/1154/2020, de 27 d’octubre, per la que es modifiquen la Ordre HAC/1400/2018, de 21 de desembre, per la que s’aprova el model 233, “Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantin autoritzats” i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per la seva presentació, i es modifica l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la que es regulen els procediments i les condicions generals per la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària; i l’Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, per la que es regula la gestió de llibres registres a l’IRPF.

BOE 04.12.2020 núm. 317 : MODULS. Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre, per la que es desenvolupen, per a l’any 2021, la manera d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit.

BOC 04.12.2020 núm. 248 : CANÀRIES. LLEI 4/2020, de 26 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic, financeres, fiscal i administratives per afrontar la crisi provocada per la COVID-19.

DOGC 03.12.2020 núm 8286 : CATALUNYA. RESOLUCIÓ TSF/3168/2020, de 2 de desembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’un ajut econòmic extraordinari d’emergència i puntual en forma de pagament únic a entitats del tercer sector social per fer front als efectes directes o indirectes de la COVID-19 (ref. BDNS 537259).

Novetats de la web de l’AEAT : Brexit : Devolució d’IVA suportat en Regne Unit.

Consulta de la DGT : COVID-19. IRPF. Es pregunta sobre si la exempció del pagament de les quotes del RETA com a conseqüència de la aplicació del article 17 del RD Llei 8/2020 té alguna incidència en el IRPF. No té cap incidència.

Resolució del TEAC d’interès : ITP i AJD. AJD. Base imposable en el supòsit de l’exercici anticipat de la opció de compra.

Resolució del TEAC d’interès : IRNR. Guanys Patrimonials. Conceptes a incloure en el valor d’adquisició; despeses de conservació i manteniment versus millores. Aplicació al guany Patrimonial obtinguda a l’IRNR de la normativa del IRPF.

Conclusions de l’Advocada General del TSJUE d’interès : Tax rulings : segons l’advocada General Kokott, la Comissió va considerar encertadament que la pràctica belga d’ajust a la baixa dels beneficis d’empreses d’un grup multinacional constitueix un règim d’ajudes.

Conclusions de l’Advocada General del TSJUE d’interès : REPSOL. IMPOST SOBRE HIDROCARBURS. La justícia europea obliga  a RESPSOL a pagar l’impost sobre hidrocarburs a Espanya quan generi productes no energètics.

Actualitat del Congrés dels Diputats : PGE 2021. El Ple envia al Senat el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat de 2021, una vegada aprovat l’articulat i cadascuna de les seccions.