Descarregui les novetats mensuals en legislació, jurisprudencia i doctrina, així com la nostra opinió/resume sobre temes rellevants:

CIRCULAR INFORMATIVA ENERO

En aquesta circular incloem els articles següents :

  • Comentaris al Reial Decret-Llei 20/2017
  • Comentaris al Reial Decret 1074/2017 per la que es modifica el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre Successions i Donacions.
  • Comentaris al Reial Decret 1075/2017 que modifica el Reglament de l’IVA, dels IIEE, de l’ITP i AJD, de l’Impost sobre Gasos d’Efecte Hivernacle, de Facturació, de franquícies i exempcions en règim diplomàtic, consultar i d’organismes internacionals i d’aplicació dels tributs.
  • Modificacions de models tributaris
  • Normativa i resolucions rellevants a l’àmbit legal.
  • Ressenya d’interès : entrada en vigor del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya. Breu referencia al seu àmbit d’aplicació en relació als contractes.
  • Calendari fiscal: gener