Informació d’urgència sobre terminis de
declaracions i autoliquidacions tributàries

Com a avanç de la nota informativa que en breu emetrem en explicació de les mesures contingudes al Reial Decret-Llei  8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, considerem necessari precisar l’estat de vigència de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

Continueu llegint