El passat dilluns 6 de març del 2017 EJASO ESTUDIO JURÍDICO – ETL GLOBAL, comptant amb el suport d’ETL GLOBAL ADDIENS, va organitzar una jornada dedicada a l’anàlisi de la legalitat dels tipus especial estatal i autonòmic de l’Impost Especial sobre Hidrocarburs i les seves possibilitats d’impugnació.

Van ser ponents de la sessió José Manuel Almudí, Vicedegà i professor titular de Dret Financer i Tributari de la Universitat Complutense de Madrid i Of Counsel d’EJASO ESTUDIO JURÍDICO – ETL GLOBAL; i Manel Planàs Vila, advocat i soci d’ETL GLOBAL ADDIENS.

Convé recordar que ambdós tipus coincideixen plenament amb els trams estatal i autonòmic de l’avui derogat Impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs (IVMDH).

Aquest tribut va ser declarat expressament incompatible amb el dret de la Unió Europea pel Tribunal de Justícia de la Unió. Per aquest motiu i per a superar els motius d’incompatibilitat llavors assenyalats per la Comissió de la Unió Europea – la sentència del Tribunal de Justícia va ser posterior a la derogació – el legislador espanyol va decidir integrar el IVMDH dins de la cobertura jurídica de l’Impost Especial d’Hidrocarburs, impost homologat i harmonitzat pel dret de la Unió. La integració del IVMDH dins de l’Impost Especial d’Hidrocarburs, amb vigència des de l’1 de gener del 2013, es reconeix explícitament en la pròpia Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012.

Ha estat objecte de la jornada significar la, segons el parer dels ponents, persistent incompatibilitat dels indicats tipus, amb major incidència respecte de l’autonòmic, amb el dret de la Unió Europea, així com les possibilitats, vies procedimentals i oportunitat de procedir a la seva impugnació per part dels seus obligats tributaris. Segons han anunciat, l’esmentada incompatibilitat ha estat objecte de denuncia davant la Comissió de la Unió Europea, havent-hi constància de la propera formulació de noves denuncies i adhesions.

En la jornada es va assenyalar la possibilitat d’impugnar el tribut de referència tant pels subjectes passius de l’impost com pels qui van suportar la repercussió formal del tribut en anàlisi, d’acord amb la seva configuració. No obstant això, els ponents van destacar que a la vista de la vigent reglamentació tributària, només els subjectes repercutits tindran dret efectiu a percebre devolució de l’impost impugnat.

Addicionalment, va ser objecte d’anàlisi la possibilitat de reclamar el rescabalament en via civil per part dels qui no van ser el primer repercutit en la cadena de transmissions d’hidrocarburs i, per tant, resten procedimentalment exclosos d’aquesta possibilitat.

En síntesi, en consell particularment adreçat als subjectes obligats a suportar la repercussió de l’impost, els ponents van concloure en l’oportunitat i conveniència de procedir a la impugnació de l’impost formalment suportat, propiciant la interrupció dels terminis de prescripció del dret a sol·licitar la seva devolució, això amb el doble propòsit de fer valer un eventual posicionament favorable per part de la Comissió o del Tribunal de Justícia de la Unió davant les denúncies presentades o, si escau, d’obtenir resolució favorable per ultimar el procediment d’impugnació.