Novetats diàries en legislació, jurisprudència i doctrina: …, pot descarregar la nostra

Circular diaria 2.12.2020_ETL_ADDIENS

En el Mini Butlletí d’avui :

Butlletins oficials

BOE 02.12.2020 núm. 315: CONVENI ESPANYA-CABO VERDE. Conveni entre el Regne d’Espanya i la Republicà de Cabo Verde per evitar la doble imposició i preveure la evasió fiscal en matèria de impostos sobre la renda i el seu Protocol, fet a Madrid el 5 de juny de 2017.

BOE 02.12.2020 núm. 315 : NOVES UNITATS JUDICIALS COVID-19. Reial Decret 1050/2020, d’1 de desembre, de creació de trenta-tres unitats judicials COVID-19 corresponents a la programació de 2020.

BOE 02.12.2020 núm- 315 : TERMINI PRÈSTECS AVALATS. Ordre TMA/1134/2020, de 30 de novembre, per la que es modifiquen els terminis per a sol·licitar i formalitzar els préstecs avalats i subvencionats per l’Estat establides en la Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril, per la que es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d’habitatge habitual que poden accedir a les ajudes transitòries de finançament establides a l’article 9 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, per el que s’adopten mesures urgents complementàries a l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

DOUE 01.12.2020 núm L403/13: UE. ILLES CANÀRIESDecisió (UE) 2020/1792 del Consell de 16 de novembre de 2020 sobre l’impost AIEM aplicables en les Illes Canàries.

DOUE 01.12.2020 núm L403/13: UE. ILLES CANÀRIES. Reglament (UE) 2020/1785 del Consell de 16 de novembre de 2020, relatiu a la obertura i la manera de gestió de contingents aranzelaris autònoms de la Unió per a les importacions de determinats productes de la pesca a les Illes Canàries des de 2021 fins 2027.

DOGC 02.12.2020 núm 8284: CATALUNYA. CALENDARI FESTES LOCALS.  ORDRE TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2021.

BOTHA  02.12.2020 núm 137: ARABA. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA. Ordre Foral 603/2020, de la diputada d’Hisenda, Finances i Pressupostos de 20 de novembre, que estableix les condicions generals per la presentació telemàtica per Internet de models tributaris i sol·licituds per a determinades persones i entitats.

BOG 02.12.2020 núm 231: GUIPUZKOA. Ordre Foral 1784/2020, de 27 de novembre, per la que es determina la ubicació de la seu electrònica de la Diputació Foral de Guipuscoà.

BOG 02.12.2020 núm 231: GUIPUZKOA.  Decret Foral-Norma 11/2020, d’1 de desembre, sobre mesures Tributàries urgents per a pal·liar els efectes de la segona ola de la COVID-19.
BAO 02.12.2020 núm 232: BIZKAIA. PRÓRROGA MESURES COVID-19. DECRET FORAL NORMATIU 11/2020, d’1 de desembre, de mesures de prorrogues i altres mesures urgents relacionades amb la COVID-19.
BAO 02.12.2020 núm 232: BIZKAIA. REGLAMENT IRPF. DECRET FORAL 103/2020, d’1 de desembre, de la Diputació  Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Reglamento de l’Impost sobre la Renta de las Persones Físiques en matèria de exempcions relacionades amb la COVID-19.
AVANTPROJECTE en audiència i informació pública: IS. Avantprojecte de Llei per el que es modifiquen la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, i el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, en relació amb les asimetries hibrides.
Consell de Ministres de 01/12/2020: SOCIETATS DE CAPITAL. ACORD per el que es sol·licita la tramitació parlamentaria per el procediment d’urgència del Projecte de Llei per la  que es modifica el text refós de  la Llei de Societats de Capital, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i altres normes financeres, en el que respecta al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades.
Resolució del TEAC d’interes: IRPF.  Interessos de demora derivats del retard en el pagament del justi preu determinat en un procediment d’expropiació forçosa, als que es refereix l’article 57 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954. Imputació temporal.
Sentència del TS de interès: IRPF. Per aplicar l’exempció per reinversió en habitatge habitual no resulta precís  utilitzar en la seva totalitat els diners obtinguts de la venda de l’anterior habitatge essent suficient amb aplicar per al mateix fí diners pres a préstec d’un tercer.

Sentència del TSJUE: ESPANYA. Cànon per els drets d’ús de radiofreqüències – Normativa nacional sectorial que subjecta la reserva del domini públic radioelèctric a una taxa – Normativa nacional que subjecta la constitució de concessions administratives de bens de domini públic a un impost sobre transmissions patrimonials.