Novedades diarias en legislación, jurisprudencia y doctrina: …, puede descargar nuestra

Circular diaria 20.12.2023_ETL_ADDIENS

En el Mini butlletí Fiscal de 20 de desembre de 2023:
Butlletins Oficials

ESTATALMECENATGE. Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge.
ÀLAVAIMPOSAT SOBRE EL DIPÒSIT DE RESIDUS EN ABOCADORS. Norma Foral 20/2023, de 15 de novembre, relativa a l’Impost sobre el Dipòsit de Residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus.
GUIPÚZKOAMODELO 289. Ordre Foral 547/2023, de 12 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre Foral 530/2020, de 29 de desembre, per la qual s’aprova el model 289 «Declaració informativa anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua».

Consell de Ministres

CONSELL DE MINISTRES 19/12/2023IMPOSICIÓ MÍNIMA GLOBAL DEL 15% A LES MULTINACIONALS. AVANTPROJECTE DE LLEI per la qual s’estableix un Impost Complementari per garantir un nivell mínim global d’imposició per als grups multinacionals i els grups nacionals de gran magnitud, als efectes previstos a l’article 26.4 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.
CONVENI ESTAT – NAVARRA. REIAL DECRET pel qual es modifica el Reglament de la Junta Arbitral prevista en el Conveni Econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra, aprovat pel Reial decret 353/2006, de 24 de març. ISD. ACORD pel qual es requereix al Senat perquè revoqui l’Acord de la Mesa de la Cambra, de 21 de novembre de 2023, pel qual s’admet a tràmit la presa en consideració de la Proposició de Llei per la qual es deroga la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions,  en contra del criteri del Govern de la Nació, adoptat a l’ empara de l’ article 134.6 de la Constitució Espanyola.

Actualitat web AEATIRPF. L’AEAT publica, al seu web, nota dels «Premis de Nadal»

Consulta de la DGTIRPF. Tractament dels ingressos que percep un advocat del torn d’ ofici mesos després del seu cessament.

Resolució del TEACIRPF. Normes específiques de valoració dels guanys/pèrdues patrimonials en concurrència amb operacions vinculades.

Sentència d’ interèsRESPONSABILITAT CIVIL. CONTRACTE DE MANDAT. Error comès en la declaració de la renda elaborada per un amic sense contraprestació econòmica. Es condemna l’amic fiscalista per confiar en les dades facilitades per l’Administració i no comprovar-les en fer-li la declaració d’IRPF del seu amic produint un cost de 4.000 euros a l’amic no assessor. La justícia, tot i que el considera responsable per falta de diligència professional, rebaixa la indemnització a 981 euros per tractar-se d’un favor entre col·legues