Novedades diarias en legislación, jurisprudencia y doctrina: …, puede descargar nuestra

Circular diaria 19.11.2020_ETL_ADDIENS

En el Mini Boletín:
Boletines oficiales
BOE 18/11/2020 NÚM 303: PRÉSTAMOS ICO. CONCURSAL. IVA. SOCIEDADES MERCANTILES. INCENTIVOS FISCALES. CANARIAS. Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.Resumen
DOC 18/11/2020 NÚM 8275: CATALUNYA. AJUTS ESPORTS. DECRET LLEI 43/2020, de 17 de novembre, pel qual s’habilita el Consell Català de l’Esport per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19.
DOC 18/11/2020 NÚM 8275: CATALUNYA. IMPOST INSTAL.LACIONS QUE INCIDEIXEN EN EL MEDI AMBIENT. CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020).
Resolución del TEAC de interés: PLAZOS COVID-19. Procedimiento económico-Administrativo. Cómputo de plazos de interposición del recurso de anulación. Disposición Adicional 9ª del Real Decreto Ley 11/2020.
Sentencia del TSJ de Madrid de interés: SANCIÓN. MODELO 720. Presentación extemporánea del Modelo 720: no cabe sanción porque la Administración ha superado el plazo de 3 meses del art. 209 de la LGT.