Novedades diarias en legislación, jurisprudencia y doctrina: …, puede descargar nuestra

Circular diaria 8.2.2021_ETL_ADDIENS

En el Mini Boletín de hoy:

Boletines Oficiales

DOGC 06/02/2021 núm. 8335: CATALUNYA. MESURES COVID. RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

DOGC 08/02/2021 núm. 8336: CATALUNYA. MODELS TRIBUTS. ORDRE VEH/30/2021, de 2 de febrer, per la qual es modifiquen els models 650 i 652 de l’impost sobre successions i donacions, aprovats per l’Ordre ECO/330/2011, de 30 de novembre, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació dels tributs gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya.

DOGC 08/02/2021 núm. 8336: CATALUNYA. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. ORDRE TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

DOGC 08/02/2021 núm. 8336: CATALUNYA. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

BOCM 06/02/2021 núm. 31: MADRID. MEDIDAS COVID. Decreto 5/2021, de 5 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se modifica el Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

BOPV 08/02/2021 núm. 27: PAÍS VASCO. HACIENDA PAÍS VASCO. DECRETO 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

DOGC 08/02/2021 núm. 27: VALENCIA. REGLAMENTO ALOJAMIENTO TURÍSTICO. DECRETO 10/2021, de 22 de enero, del Consell, de aprobación del Reglamento regulador del alojamiento turístico en la Comunitat Valenciana.

Resolución del TEAC de interés: Procedimiento de inspección. Dilaciones imputables al interesado incluidas en Actas A01 de conformidad.

Sentencia del TS de interés: ISD. Plazo de prescripción y gravamen en ISD de donaciones realizadas por transferencias bancarias. En las donaciones de dinero resultando por la transferencia probado el «animus donandi», el devengo se computa desde la fecha de la transferencia y la prescripción desde la fecha de vencimiento del plazo de autoliquidación.