La signatura disposa de gran experiència en l’assessorament a les parts que poden veure’s afectades per l’eventual situació de crisi econòmica de l’empresa. El nostre àmbit d’actuació s’estén, entre altres, a les següents àrees: procediments de reestructuració de grup, refinançaments de deute, defensa dels drets de creditors, assessorament sobre responsabilitat d’administradors i inversions en actius i passius concursals.

Reestructuracions

 • Reestructuracions d’empresa i de grup.
 • Refinançament i reestructuració de deute.
 • Assessorament en la fase preconcursal.
 • Negociació amb bancs, altres entitats financeres o fons.
 • Acords d’estand-still i “crèdits pont”.
 • Estructuració de paquets de garanties.
 • Adquisició d’actius i deute d’empreses en crisis (unitats productives).
 • Dacions en pagament.
 • Capitalització de deute.

Procediments concursals

 • Assessorament en la fase pre-concursal.
 • Sol·licitud i assessorament en seu del procediment de concurs de creditors.
 • Responsabilitat d’administradors.
 • Preparació del conveni amb creditors.
 • Administració concursal.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Assessorament en la fase de liquidació.
 • Estructuració d’inversions en actius i passius concursals (unitats productives).

Protecció de crèdits

 • Impugnació i reconeixement de crèdits.
 • Defensa dels drets dels creditors.
 • Execució de garanties.

¿REQUIERE DE LOS SERVICIOS
DE UN ASESOR?

Nuestros expertos le ofrecerán la
mejor solución a su consulta…