Els pactes successoris permeten regular la successió d´una persona d´una manera similar a un testament si bé, en ser convinguts de manera bilateral pel transmetent i els beneficiaris, la regulació acordada és vinculant per a ambdues parts i només es pot modificar mitjançant un nou acord entre les mateixes parts.

Els pactes successoris que permeten la transmissió en vida de l´herència – de manera semblant a una donació en vida – ens permeten utilitzar-los com un eficaç mètode de planificació tributària, aconseguint estalvis importants en l´Impost sobre Successions i Donacions en l´Impost sobre el Patrimoni.

Vam aconseguir la primera resolució de la Direcció General de Tributs confirmant que els pactes successoris amb lliurament de present tributen per l´Impost sobre Successions i no pel de Donacions, i la no subjecció a l´ IRPF dels guanys patrimonials que puguin posar-se de manifest.

¿REQUEREIX DELS SERVEIS
  D´UN ASSESSOR?

Els nostres experts li oferiran la
millor solució a la seva consulta…